Akylly COD çalt synag 5B-3C (V8)

Gysga düşündiriş:

“Suwuň hili-Himiki kislorodyň islegini kesgitlemek-Çalt iýmit siňdiriş-spektrofotometrik usul” laýyklykda işlenip düzüldi we öndürildi.Suwda COD bahasyny 20 minutda synap biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

"Suwuň hili-Himiki kislorod islegini kesgitlemek-Çalt iýmit siňdiriş-spektrofotometrik usul" laýyklykda işlenip düzüldi we öndürildi.Suwda COD bahasyny 20 minutda synap biler.

Funksiýa aýratynlyklary

1.Surfaceerüsti suwlarda, gaýtadan işlenýän suwlarda, şäher suwlarynda we senagat hapa suwlarynda himiki kislorod isleginiň (COD) çalt we takyk synagy.
2.Garaşsyz goşa optiki ulgam gönüden-göni okamagyň, ýokary takyklygyň, uzak ömrüň we has durnuklylygyň artykmaçlyklaryna eýedir.
3. 3,5 dýuým reňkli LCD ekrany, adamlaşdyrmak üçin ýönekeý yşarat, ulanmak üçin ýönekeý.
4. Guralyň öz-özüni kalibrleme funksiýasy, egrileriň el bilen öndürilmezden, adaty nusga boýunça hasaplanyp we saklanyp bilner.
5. Uly we kiçi şrift görkeziş tertibi, has düşnükli maglumatlary we has jikme-jik parametrleri görkezip, açykdyr.
6.Häzirki maglumatlary we saklanan ähli taryhy maglumatlary kompýutere geçirip biler we USB geçirişini we infragyzyl simsiz geçirişi goldap biler.(saýlamak)
7.Kolorimetriki kwetany we kolorimetriki turbalary goldaň.
8.Printer häzirki maglumatlary we ähli saklanan taryhy maglumatlary çap edip biler.
9. Professional sarp ediş reagentleri bilen enjamlaşdyrylan iş proseduralary ep-esli azalýar, ölçemek has ýönekeý we netijeler has takyk.
10. Gural öz-özünden ýasalan metal däl gaby kabul edýär.Enjam owadan we sahy.
11. On iki müň taryhy maglumatlary saklamagy goldaň (senesi, wagty, parametrleri, ölçeg netijeleri).

Tehniki parametrler

Haryt

Kod ýokary diapazon

Kod pes diapazon

Aralyk

20-10000mg / L (kiçi bölüm)

2-150mg / L section kiçi bölüm)

Takyklyk

KOD < 50mg / L, takyklygy ± 5%
KOD > 50mg / L, takyklygy ± 3%

≤ ± 5%

kesgitlemegiň çäkleri

0,1mg / L.

0,1mg / L.

Kesgitleme wagty

20min

20min

Gaýtalama

≤ ± 5%

Çyra durmuşy

100 müň sagat

Optiki durnuklylyk

≤ ± 0.005A / 20min

Hlora garşy päsgelçilik

<1000mg / L täsir etmeýär; <100000mg / L Meýletin

Kolorimetriki usul

Cuvette /Tube

Maglumat saklamak

12000

Egrilik maglumatlary

180

Ekran tertibi

LCD (320 * 240 rezolýusiýa)

Aragatnaşyk interfeýsi

USB / Infar-gyzyl (islege görä)

Elektrik üpjünçiligi

220V

Üstünlik

20 minutda netijeler
Içindäki printer
Iki tolkun uzynlygy (420nm, 610nm), ýokary we pes konsentrasiýa nusgalaryny kesgitleýär
Konsentrasiýa hasaplamazdan göni görkezilýär
Az reagent sarp etmek, hapalanmagy azaltmak
Pleönekeý işlemek, hünär taýdan ulanmak ýok
Poroşok reagentleri, amatly eltip bermek, arzan bahadan üpjün edip biler
9/12/16/25 pozisiýa siňdirijisini saýlap bilersiňiz

Arza

Lagym arassalaýjy desgalar, gözegçilik býurolary, daşky gurşawy arassalaýjy kompaniýalar, himiýa zawodlary, derman zawodlary, dokma zawodlary, uniwersitet barlaghanalary, azyk we içgi zawodlary we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň