Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Şanhaý Lianhua Industrial Co., Ltd., 40 ýyl töweregi taryhy bolan Hytaýda suwuň hil analizatoryny öndüriji.Marka ady Lianhua.Hytaýda ýerleşýän iki önümçilik bazamyz bar.Suw derňewiňiziň dogry bolmalydygyny bilýäris, şonuň üçin hem derňewiňize ynamly bolmak üçin zerur çözgütleri hödürlemäge bagyşlanýarys.Güýçli ylmy gözleg güýjümiz we suwuň hilini kesgitlemek boýunça köp ýyllaryň dowamynda toplanan tejribämiz bilen Lianhua suw seljeriş önümleriniň bir toparyny özbaşdak dizaýn etdi we öndürdi.Şol sanda:

Himiki kislorod islegi (COD) analizatory

Ammiak azotyny (NH3-N) analizator

Jemi fosfor (TP) analizatory

Biohimiki kislorod islegi (BOD) analizatory

Köp parametrli suw analizatory

Sanly reaktor

Turbidit ölçeýji

Jemi hlor analizatory

TSS metr

Ultramelewşe ýag analizatory

lianhua

Lianhua tehnologiýa önümleri şäher suwlaryny arassalamak, şäher zeýkeşleri, derman, nebithimiýa, ýeňil senagat, metallurgiýa koksy, oba hojalygy we tokaý hojalygy, azyk, piwo, in engineeringenerçilik kompaniýalary, ylmy gözleg edaralary, kagyz, dokma, çap we boýag, maşyn öndürmekde giňden ulanylýar. we beýleki ugurlar boýunça giňden wasp edildi.

lianhua1

Taryh we miras

1980-nji ýylda 20 minutda COD-ny anyklamak üçin çalt usul döredildi.

1982-nji ýylda “Lianhua” brendini esaslandyrdy.

1987-nji ýylda işlenip düzülen COD çalt kesgitlemek usuly "Himiki tezislere" girizildi.

2002-nji ýylda ISO9001: 2000 hil ulgamy kepilnamasyndan geçdi.

2007-nji ýylda döredilen COD çalt kesgitleme usuly Daşky gurşaw býurosy tarapyndan Hytaýyň senagat standarty hökmünde ulanyldy.

2015-nji ýylda BOD usuly patent şahadatnamasyny aldy.

2017-nji ýylda CE şahadatnamasyny aldy

Biziň wezipämiz

Amatly we çalt suw kesgitleýji enjamlar bilen üpjün ediň

Görüşimiz

Suw derňewini deňeşdirip bolmajak müşderi hyzmatdaşlygy, iň bilimli hünärmenler we ygtybarly, ulanmak aňsat çözgütler arkaly has çalt, has ýönekeý, ýaşyl we has habarly edýäris.

Global aýak yzymyz

Lianhua-nyň suw seljermesi çözgütleri we tejribesi ösensoň, dünýädäki aýak yzymyz hem ösdi.Şeýle Günorta-Gündogar Aziýa, Günorta Amerika, Afrika we beýleki ýurtlar.

Markalar maşgalasy

Döredileli bäri Lianhua suwuň hilini analizator pudagynda yzygiderli ösýän meşhur atlary başdan geçirýär.

Hünär

Biz kärdeşlerimiziň zehinini ösdürmäge bagyşlanýarys we dürli medeniýetdäki we dürli derejeli kärdeşleri bir ýere jemlemäge we bir maksada ýetmäge höweslendirýän gurşawy döretmäge borçlanýarys - dünýädäki müşderilerimize hyzmat etmek.